Zimbra (Open Source Edition) Administration

วันและเวลาอบรม 23-25 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น.
สถานที่ อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี (ตึกใหม่) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วิทยากร คุณศิวัฒน์ ศิวะบวร (X-Sidekick Co.,Ltd.)
รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรนี้กล่าวถึง วิธีการติดตั้งวิธีการตั้งค่า ปรับแต่ง Zimbra Collaboration Suite ซึ่งเป็นชุดซอฟต์แวร์ด้านเซิร์ฟเวอร์ที่รวมบริการที่เป็นหัวใจในการประสานงานขององค์กร ผู้เข้าอบรมจะสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการทั้ง อีเมล ปฏิทิน และ address book รวมทั้ง document management จะทราบวิธีการตั้งค่าบริการต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผ่านทั้ง GUI บนหน้าเว็บหรือชุดคำสั่งผ่านทาง CLI และทดลองใช้โปรแกรม client รูปแบบต่างๆ เพื่อใช้งานบริการของ Zimbra
ความรู้พื้นฐานผู้เข้าอบรม ควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Linux CentOS หรือเคยอบรม Class linux administration มาก่อน และเข้าใจการทำงานของระบบ TCP/IP network เบื้องต้น
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 8,900 บาท/ท่าน

Course outline

 • Introduction to Zimbra
 • Architecture, Components and Functions
  • Mail System Components
  • Zimbra Components
 • Installation
  • Installation prerequisite
  • Hidden Prerequisite
  • Install Process
  • Installation Results
  • Zimbra Upgrading
 • Zimbra Process Control
  • start
  • stop
  • check status
 • Backup & Restore
  • Components to backup
  • LVM snapshort
  • Restore Process
 • Monitoring & Tuning
  • Basic Linux Performance Monitoring
   • Components
    • Disk
    • Cpu
    • Memory
   • Monitor commands
  • Zimbra Monitoring
  • Zimbra Tuning
 • Zimbra Configuration
  • Server
   • Volumn Management
   • Active Directory Authentication
  • Manage
   • Account
   • Distribution List Configuration
   • Alias
   • Resources
  • Class of service
  • Resources
 • Introduction to Zimbra Command Line
  • zmprov
  • zmmailbox
  • zmcontrol
 • Zimlets
  • Zimlet Management
  • Useful Zimlets
 • Migration
  • Planing and Migrated Components
  • Migration Methods
   • External account
   • zimbra to zimbra migration tools
   • Compare pros and cons of each methods
 • Zimbra log and Trouble Shooting
  • Zimbra log files, What is kept in each log.
  • Syslog and log forwarding
  • Zimbra Trouble Shooting
 • Etc
  • Domain Wide Disclaimer Configuration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *