พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเรียนรู้ของเครื่องโดยภาษาไพธอน

โครงการอบรม “พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเรียนรู้ของเครื่องโดยภาษาไพธอน

(Data Analysis and Machine Learning with Python)”

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน Machine Learning เป็นเทคโนโลยีที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการนำข้อมูล

ที่มีอยู่ในระบบ มาใช้ประโยชน์ในเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

และการตัดสินใจของหน่วยงาน หรือเจ้าของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องด้วยข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจต้องใช้เวลาอันรวดเร็ว และต้องการวิธี

ที่ช่วยวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่ม จำแนกกลุ่มหรือคาดการณ์ความเป็นไปได้ ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งโครงการนี้จะ

ให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจพื้นฐาน ถึงวิธีการจัดกลุ่ม จำแนกกลุ่มหรือการคาดการณ์ดังกล่าว

และสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ไปต่อยอดและเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อช่วยให้นำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้

ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้พื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีการเรียนรู้ของเครื่อง

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์กับงานในรายวิชาหรืองานวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายศรชัย ลักษณะปีติ

สถานที่

ชั้น 7 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้อง 708

กำหนดการ

09.00 – 11.00 น. พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน

11.00 – 11.10 น. พักรับประทานอาหารว่าง

11.10 – 12.15 น. การอ่านข้อมูล CSV ด้วยภาษาไพธอน

12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. การวิเคราะห์และการจำแนกข้อมูลด้วยวิธี Regression

14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.40 – 16.00 น. การวิเคราะห์และการจำแนกข้อมูลด้วยวิธี Classification และ Clustering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *