>>ชำระโดยการโอนเข้าบัญชีชื่อ “นางสุขุมาล กิติสิน” ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-236693-4 (พร้อมทั้งสแกนและอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินผ่านเว็บไซต์) สำหรับหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โอนเงินผ่านระบบ ERP (สแกนหลักฐานการโอนเงินจากหน่วยงานของท่านไปยังกองคลัง และอัพโหลดผ่านเว็บไซต์)

>>กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม และทำการชำระเงิน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 089-170-1400**ให้ส่งเอกสารยืนยันการชำระเงินมาที่อีเมล oss4crop@gmail.com